м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 24
+38 (044) 481-45-49, +38 (096) 923-96-67
vstup.ais.knu@gmail.com

Інформація про спеціальність “Комп’ютерні науки”

Кафедра прикладних інформаційних систем здійснює навчання студентів за освітніми програмами:

  • «Прикладне програмування» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології»,
  • «Інформаційні системи» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології».

Відтак, фахівці з прикладних інформаційних систем орієнтовані на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для прийняття управлінських рішень у різних прикладних сферах і галузях національної економіки.

Презентація кафедри прикладних інформаційних систем


Спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”

Ступінь вищої освіти: Бакалавр
Галузь знань: 12 «Інформаційні технології».
Освітня кваліфікація: Бакалавр з комп’ютерних наук .
Об’єкти вивчення та діяльності:

  • математичні, інформаційні, імітаційні моделіреальних явищ, об’єктів, систем і процесів, предметних областей, подання даних і знань;
  • методи і технології отримання, зберігання, обробки, передачі та використання інформації, інтелектуального аналізу даних і прийняття рішень;
  • теорія, аналіз, розробка, оцінка ефективності, реалізація алгоритмів, високопродуктивні обчислення, у тому числі паралельні обчислення та великі дані.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.

Теоретичний зміст предметної області: сучасні моделі, методи, алгоритми, технології, процеси та способи отримання, представлення, обробки, аналізу, передачі, зберігання даних в інформаційних системах.

Методи, методики та технології: математичні моделі, методи та алгоритми розв’язання теоретичних і прикладних задач, що виникають при розробці ІТ; сучасні технології та платформи програмування; методи збору, аналізу та консолідації розподіленої інформації; технології та методи проектування, розроблення та забезпечення якості складових ІТ; методи комп’ютерної графіки та технології візуалізації даних; технології інженерії знань, CASE-технологіїмоделювання та проектування ІТ.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю “Комп’ютерні науки” бакалаврського рівня
Стандарт вищої освіти за спеціальністю “Комп’ютерні науки” магістерського рівня

Рейтинги мов програмування на ІТ-ринку
Рейтинг мов програмування 2020
Рейтинг мов програмування 2021
Рейтинг мов програмування 2022
Рейтинг мов програмування 2023